• banner

Kancelaria komornicza w Ostródzie

Komornik przy Sądzie Rejonowym

Witamy na stronie Kancelarii Komorniczej Hanny Żołnowskiej, Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie. Kancelaria mieści się w Ostródzie, przy ulicy Jana III Sobieskiego 3c/41. Celem kancelarii jest świadczenie rzetelnej obsługi egzekucyjnej, zgodnych z aktualnymi przepisami prawa. Na stronie internetowej znajdą Państwo ogólne informacje o kancelarii, zasięg działalności, przepisy regulujące działalność kancelarii oraz inne przydatne informacje.

Zgodnie art. 2 pkt 3 ustęp 1, 2, 3, art. 2 pkt 4 ustęp 1, 2, 3 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji:

3. Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:

  1. wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
  2. wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  3. sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

4. Komornik, poza zadaniami określonymi w ust. 3, ma prawo:

  1. doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
  2. na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
  3. weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

Komornik Sądowy

Komornik sądowy zwany dalej „komornikiem” jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa. Komornik na własny rachunek wykonuje czynności […]. Prowadzi kancelarię komorniczą, zwaną dalej „kancelarią”. Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r.

(Dz.U. Nr 133, poz. 882) art. 1 oraz art. 3.1, art. 3a i art. 5)

 

 

Kancelaria komornicza

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące egzekucji komorniczej, licytacji nieruchomości lub innych zagadnień, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

Godziny otwarcia kancelarii

pon. 8.00-16.00
wt.-pt. 8.00-15.00

Komornik Hanna Żołnowska przyjmuje interesantów
w pon. 12.00-16.00.