• banner

Wnioski

Egzekucja sądowa

Kancelaria komornicza


 

Warunkiem przeprowadzenia egzekucji komorniczej jest:

  • dostarczenie przez wierzyciela oryginału tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego
    w klauzulę wykonalności
  • dostarczenie odpowiedniego wniosku egzekucyjnego

 

Egzekucje sądowe mają na celu zrealizowanie roszczenia wierzyciela wobec dłużnika. Postępowanie prowadzi się w ramach spraw cywilnych po złożeniu odpowiednich dokumentów do kancelarii komorniczej.

W celu założenia sprawy u komornika należy wypełnić wniosek egzekucyjny i złożyć go wraz z oryginałem tytułu wykonawczego w kancelarii komornika, bądź przesłać listem poleconym. We wniosku, oprócz danych podstawowych należy podać wszelkie inne znane informacje na temat dłużnika, które mogą pomóc w prowadzeniu egzekucji należności (np. NIP, PESEL, REGON, czy prowadzi działalność gospodarczą i pod jaką nazwą, miejsce pracy, czy pobiera emeryturę lub rentę, rachunki bankowe, czy posiada samochody lub inne wartościowe ruchomości itp).